Τροποποίηση πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ για τη χρηματοδότηση Δήμων…

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης καλεί:

1. Τους ∆ήµους οι οποίοι ήδη λειτουργούν σταθµούς µε τµήµατα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
2. Τα Νοµικά Πρόσωπα των ∆ήµων που ήδη λειτουργούν σταθµούς µε τµήµατα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
Να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συµµετοχή του ∆ήµου ή του
Νοµικού προσώπου του ∆ήµου στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης από πόρους του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής
φροντίδας.

H υποβολή των προτάσεων ένταξης στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2019.
Τα νέα τµήµατα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθµούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαµορφωθεί ώστε να τα στεγάσει, ή να αποτελέσουν
τµήµατα νέου / νέων σταθµού / σταθµών που θα συστήσει ο ∆ήµος.
Η συνολική χρηµατοδότηση για τους δικαιούχους των κατηγοριών 1 και 2 δε µπορεί να ξεπερνά το ποσό των 50.000,00 ευρώ για:
• ένα τµήµα δυναµικότητας έως 12 βρεφών, ή
• ένα τµήµα δυναµικότητας έως 25 νηπίων

Η χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγµατοποιείται µε σκοπό την ίδρυση και λειτουργία νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας

Η χρηµατοδότηση καλύπτει τη δαπάνη των δικαιούχων για:

1. Εργασίες ανακαίνισης – επισκευής και διαµόρφωσης υφιστάµενων κενών και ελεύθερων κτιριακών χώρων, οι οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, χρήση και
νοµή στους ∆ήµους ή τα Νοµικά του πρόσωπα, ή είναι παραχωρηµένοι σ’ αυτούς κατά χρήση ή µισθωµένοι από αυτούς ή σε χώρους σε ήδη λειτουργούντες
σταθµούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαµορφωθεί ώστε να τα στεγάσει.

2. Το κόστος προµήθειας του απαραίτητου εξοπλισµού για τη λειτουργία των νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, την εκπόνηση της
µελέτης ή των µελετών για τις παραπάνω εργασίες ,την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.